SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

OM kód: 203030/006 | 4100 Berettyóújfalu Honvéd utca 11.

Intézmény logo

Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.2.3-17 -2017-0006

Projekt összefoglaló

Projekt címe: A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum

Projekt azonosító: A GINOP-6.2.3-17 -2017-0006

Támogatás összege: 550.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt célja: szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására

Célcsoportja: végzettség nélküli iskolaelhagyásban leginkább érintett tanulók

A célok eléréséhez tervezett tevékenységek:

 • személyközpontú, a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyes adottságaihoz igazodó, az egyéni fejlesztésüket megvalósító pedagógiai gyakorlat kialakítása,
 • ennek fenntartását szolgáló szakmai támogató rendszer működtetése
 • az egyéni képességek objektív felmérésére alapozott kompetencia-központú program kialakítása,
 • az alapkészségek és a releváns kulcskompetenciák eredményes, hatékony fejlesztése
 • modulrendszerű tananyag kialakítása, sok választható elemmel,
 • rugalmas, az egyéni tanulási utakat támogató, a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt segítő, gyakorlat-középpontú, tantermen kívüli képzési rendszer működtetése.
 • magas színvonalú, hatékony csoportmunka szervezése, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók esélyegyenlősége megvalósuljon
 • szakmai tanulmányok iránti elköteleződés, motiváció célirányos megalapozása;
 • életpálya-építés központba helyezése, a karrier tanácsadás és a pályaorientációs eszközök felhasználásával
 • folyamatos fejlesztés a projektbe bevont, kedvezményezett intézmények tanuló-megtartó képességének kialakítása és fejlesztése érdekében
 • ágazatközi együttműködések és partnerség kialakítása a hátrányos helyzetű tanulók esélykülönbségeinek mérséklése, esélyegyenlőségének biztosítása érdekében

Ennek megvalósításához fejlesztés az alábbi területekre irányul:

 • szakmai fejlesztés területén a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítése
 • az intézményi szintű oktatásszervezési megoldások korszerűsítése
 • szakképzés tárgy feltétel rendszerének korszerűsítése

Projekt számszerűsíthető vállalásai:

 • Tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma: 362 fő, ami a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum nappali tagozatos tanulói összes létszámának 9,87%-a.
 • A tanulmányi eredmények javulása: 0,14, ami a tanulócsoportok esetében az előző két tanév tanév végi statisztikai mutatóiból várható javulás mértéke.
 • A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése : vállalt érték 4% az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva

Megvalósítás ütemezése:

 • Projekt kezdete: 2018.01.01.
 • 1. mérföldkő- Helyzetértékelési dokumentum ,cselekvési terv összeállítása: 2018.05.18.
 • 2. mérföldkő- Tanulócsoportok létrehozása, tevékenységük elindítása: 2018.09.30.
 • 3. mérföldkő- Pedagógus továbbképzések megvalósítása: 2021.06.30.
 • 4. mérföldkő- Cselekvési terv értékelése és felülvizsgálata: 2021.06.30.
 • Projekt befejezése: 2021.06.30.

2018/19 és 2019/20 tanévben megvalósult tevékenységek:

A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 „A végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” és a GINOP 6.2.3-16 és VEKOP-8.6.3. „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” c. pályázat megvalósításának összefoglalója

  Egy éves felkészülés és előkészítés után a 2018/2019-es tanévben indult a fent nevezett pályázat megvalósítása. A lemorzsolódás és a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése érdekében az alábbi célokat, feladatokat jelöltük ki:
 • A szakképzés munkaerő-piaci kapcsolatainak erősítése.
 • A társadalmi leszakadás folyamatának visszafordítása a szakképzés lehetőségének megtartásával, fejlesztésével.
 • A területi különbségek csökkentése, kiegyenlített, igényekhez igazodó szakképző kapacitás fenntartásával.
 • a tanulmányi eredmény javítása, a bukások számának csökkentése,
 • a tanulási és iskolai motiváció növelése,
 • a hiányzások csökkentése,
 • a szakma iránti elkötelezettség növelése,
 • a szakmát elhagyók számának csökkentése.

A szerteágazó feladatok elvégzésére és koordinálására egy szakmai team alakult, a tagintézményekben pedig munkacsoportokat hoztunk létre.

A célok elérése érdekében 2 év alatt pedagógusaink 14 féle továbbképzésen vettek részt, továbbá új ismereteket és gyakorlatot szereztek a digitális eszközök használatát célzó képzéseken.

A pályázathoz jelentős eszközbeszerzés is társult. Informatikai eszközök érkeztek, amelyek egyrészt a diákok fejlesztését szolgálják, másrészt a pedagógusok munkavégzését könnyítik meg. Az iskolai közérzet javítása, a tanórákon kívüli idő hasznos eltöltése céljából csocsóasztalt, gombfociasztalt, sporteszközöket, LEGO robotokat vásároltunk, kellemes közösségi tereket alakítottunk ki. Közösségépítő programokat tartottunk és tanulmány utakat szerveztünk a diákok számára több ízben, elsősorban Budapestre és Debrecenbe. A projekten részt vevők Olaszországban, a Pécsi és a Kaposvári Szakképzési Centrumban láthatott jó példákat a szakképzés szervezésére. Tapasztalatszerzés és kapcsolattartás céljából, illetve új testvériskolai kapcsolatok kialakítására a tagintézmények is valósítottak meg mobilitási programokat, tudásmegosztásokat.

Az iskolai motiváció erősítése, és a tehetséges tanulók differenciált fejlesztése érdekében tehetséggondozó műhelyeket és szakköröket indítottunk. A hiányzások csökkentése miatt szorosabbá tettük a szülőkkel való kapcsolattartást, családlátogatásokon és kérdőíveken keresztül szereztünk információkat tanulóink szociális hátteréről. Együttműködést valósítottunk meg a gyermekvédelmi hatóságokkal, védőnőkkel, egyéb segítő szervezetekkel. Különös gondot fordítottunk a roma tanulókra, számukra roma mentorprogramot dolgoztunk ki, kulturális napokat szerveztünk integrációjuk elősegítésére. A diákok prevenciós, felvilágosító előadásokon vettek részt.

A szakma iránti elkötelezettséget elősegítettük pályaorientációs előadások, ALUMNI programok, műhely- és üzemlátogatások, szakmai napok és szakmai versenyek, karrier tanácsadás szervezésével. Digitális Közösségi Alkotóműhelyeket alapítottunk.

A projekt elején a kilencedik és tizedikes tanulók országos és helyi mérésen estek át, amely eredmények alapján fejlesztő csoportokba soroltuk a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett tanulókat. A félévenkénti mérésekkel és a tanulmányi átlagok figyelésével a fejlesztő csoportokba járó tanulók tanulmányait folyamatosan nyomon követtük. A kompetenciák objektív felmérése lehetővé tette a személyközpontú, a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyes adottságaihoz igazodó, az egyéni fejlesztésüket rendszerszerűen kezelő és megvalósító pedagógiai gyakorlat kialakítását.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számára hatékony tanulást támogató foglalkozásokat, programokat szerveztünk. Az alapkompetenciák és tanulási készségek fejlesztését modern oktatásszervezés, új módszertanok, új tananyagok és feladatbankok segítették.

Megállapíthatjuk, hogy a fejlesztő foglalkozások és iskolai kötődést növelő programok elérték a céljukat, de a munka továbbra sem állhat meg. Mivel beiskolázási tapasztalataink azt mutatják, hogy a 9. évfolyamra beiratkozó tanulóink egyre változóbb előképzettségűek, motivációhiányosak, a szóban forgó pályázat tapasztalataira építve folyamatosan szükség lesz fejlesztő foglalkozások tartására, mentorálásra.

GALÉRIA

GINOP 6.2.3

Bessenyei_Nyitott Kapuk Napja_2018.11.20..jpg
Bessenyei_Pályaorientációs Nap_Berekböszörmény_2018.11.27.-1.jpg
Bessenyei_Bihari Számadó Napok_2018.10.13..jpg

  C_BSZC_GINOP.pdf

Letöltés

Partnereink

SZC logo

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum


Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Technikum

4100 Berettyóújfalu Honvéd utca 11.

Telefon: +36 54/500-165, +36 54 / 402-094

E-mail: titkarsag@bessenyei.berettyoujfaluiszc.hu

OM azonosító: 203030/006

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000194


2024Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Technikum